Radon i bostäder

Radon är en osynlig och luktlös gas som kan tränga in i bostäder och utgöra en hälsorisk. För att fastställa om en bostad har farligt höga radonhalter krävs en radonmätning. Syftet med denna mätning är att avgöra om radonhalten i hemmet överstiger den rekommenderade gränsen på 200 Bq/m3. Långvarig exponering för förhöjda radonhalter kan öka risken för lungcancer. I Sverige är radon den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. För att få en pålitlig uppskattning över ett årsmedelvärde bör en radonmätning utföras under eldningssäsongen som sträcker sig från oktober till april. Mätperioden bör vara minst två månader. En korttidsmätning ger endast en indikation på eventuell förekomst av radonproblem.

Gränsvärdet för radonhalten i bostäder och allmänna lokaler är 200 Bq/m3 som årsmedelvärde. Radon i bostäder kan komma från tre huvudsakliga källor:

  • Marken: Den vanligaste källan till radon i hem är marken. Radon från marken kan tränga in i bostaden genom jordluft som tar sig igenom sprickorr i byggnadens grund.
  • Byggmaterial: Vissa byggmaterial kan innehålla radon så som blåbetong. Detta kan bidra till radonhalter inomhus om de används vid konstruktion eller renovering.
  • Hushållsvatten: Radon kan även komma in i hemmet genom hushållsvattnet. Detta är dock mindre vanligt och kan variera beroende på källan till vattnet.

Det rekommenderas att utföra en ny radon mätning om det har gått mer än tio år sedan den senaste mätningen gjordes, efter renoveringar eller ombyggnationer som kan påverka radonhalten, vid köp eller försäljning av en bostad, vid byte av ventilationssystem eller värmesystem, samt om du misstänker närvaron av radon i ditt hem.

Så utför du en radonmätning

  • Beställ hem radonmätare.
  • Placera ut mätutrustningen enligt de instruktioner som medföljer.
  • Skicka tillbaka mätutrustningen när mätperioden är över.
  • Efter ungefär en vecka kommer du att få en mätrapport som visar om det förekommer förhöjda radonhalter eller inte.

Det är av yttersta vikt att vara medveten om radonhalten i din bostad för att skydda din hälsa och dina nära och kära. Genom att regelbundet genomföra radonmätningar och vidta åtgärder om det behövs, kan du minska risken för hälsoproblem orsakade av radon.